• نشست مسئولان صندوق احیاء بناهای تاریخی با سرمایه گذاران و بهره برداران این صندوق

 • نشست مشترک مدیرعامل صندوق احیاء با معاونان استاندار بوشهر

 • بازدید دکتر جانفشان مدیرعامل صندوق از بافت تاریخی بوشهر

 • حضور دکتر جانفشان در استان بوشهر و بازدید از بناهای تاریخی این استان

 • حضور دکتر جانفشان مدیرعامل صندوق احیاء و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی در مراسم گرامیداشت «روز مسجد تاریخانه دامغان»،

 • برگزاری جشنواره کُرسی نشینی، پنجمین رویداد فرهنگی صندوق احیاء در شش ماهه دوم سال

 • چهارمین رویداد فرهنگی صندوق احیاء در هتل آپادانای مرودشت با عنوان «جشنواره پرسپولیس»

 • نشست مشترک پرهام جانفشان مدیر عامل صندوق احیاء با محمد علی شجاعی استاندار خراسان شمالی

 • نشست مشترک مدیر عامل صندوق احیاء با شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد

 • برگزاری نخستین نمایشگاه استانی جشنواره ملی عکس بناهای تاریخی ؛احیا در استان خراسان شمالی

 • نشست مسئولان صندوق احیاء بناهای تاریخی با سرمایه گذاران و بهره برداران این صندوق
 • نشست مشترک مدیرعامل صندوق احیاء با معاونان استاندار بوشهر
 • بازدید دکتر جانفشان مدیرعامل صندوق از بافت تاریخی بوشهر
 • حضور دکتر جانفشان در استان بوشهر و بازدید از بناهای تاریخی این استان
 • حضور دکتر جانفشان مدیرعامل صندوق احیاء و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی در مراسم گرامیداشت «روز مسجد تاریخانه دامغان»،
  • نشست مسئولان صندوق احیاء بناهای تاریخی با سرمایه گذاران و بهره برداران این صندوق
  • نشست مشترک مدیرعامل صندوق احیاء با معاونان استاندار بوشهر
  • بازدید دکتر جانفشان مدیرعامل صندوق از بافت تاریخی بوشهر
  • حضور دکتر جانفشان در استان بوشهر و بازدید از بناهای تاریخی این استان
  • حضور دکتر جانفشان مدیرعامل صندوق احیاء و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی در مراسم گرامیداشت «روز مسجد تاریخانه دامغان»،