• نشست اعضای شورای فنی و اقتصادی صندوق احیاء با محوریت بررسی طرح احیاء و مرمت خانه آقاجان نسب مازندران و کاروانسرای وکیل کرمان

 • چهارمین روز نمایشگاه بین المللی گردشگری: غرفه صندوق احیاء در سالن 35 در قاب تصویر

 • 🔺سومین روز نمایشگاه بین المللی گردشگری؛ از بازدید دکتر مونسان رییس سازمان میراث فرهنگی از سالن ۳۵ تا مذاکرات دو جانبه مدیران و کارشناسان صندوق احیاء

 • سومین روز نمایشگاه بین المللی گردشگری؛ غرفه صندوق احیاء میزبان رویدادهای فرهنگی

 • سومین روز نمایشگاه بین المللی گردشگری؛ با بهره برداران بناهای تاریخی صندوق احیاء

 • دومین روز نمایشگاه بین المللی گردشگری؛ از حضور شهردار آران و بیدگل تا حضور دبیر کل کمیته ملی المپیک در غرفه صندوق احیاء

 • معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی از تندیس و سایت نخستین جشنواره ی ملی عکس احیاء رونمایی کرد

 • آغاز به کار غرفه صندوق احیاء در یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته در سالن ۳۵

 • یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری افتتاح شد

 • برگزاری نشست شورای سیاستگذاری و داوران جشنواره عکس احیاءبه منظور بررسی فراخوان جشنواره

 • نشست اعضای شورای فنی و اقتصادی صندوق احیاء با محوریت بررسی طرح احیاء و مرمت خانه آقاجان نسب مازندران و کاروانسرای وکیل کرمان
 • چهارمین روز نمایشگاه بین المللی گردشگری: غرفه صندوق احیاء در سالن 35 در قاب تصویر
 • 🔺سومین روز نمایشگاه بین المللی گردشگری؛ از بازدید دکتر مونسان رییس سازمان میراث فرهنگی از سالن ۳۵ تا مذاکرات دو جانبه مدیران و کارشناسان صندوق احیاء
 • سومین روز نمایشگاه بین المللی گردشگری؛ غرفه صندوق احیاء میزبان رویدادهای فرهنگی
 • سومین روز نمایشگاه بین المللی گردشگری؛ با بهره برداران بناهای تاریخی صندوق احیاء
  • نشست اعضای شورای فنی و اقتصادی صندوق احیاء با محوریت بررسی طرح احیاء و مرمت خانه آقاجان نسب مازندران و کاروانسرای وکیل کرمان
  • چهارمین روز نمایشگاه بین المللی گردشگری: غرفه صندوق احیاء در سالن 35 در قاب تصویر
  • 🔺سومین روز نمایشگاه بین المللی گردشگری؛ از بازدید دکتر مونسان رییس سازمان میراث فرهنگی از سالن ۳۵ تا مذاکرات دو جانبه مدیران و کارشناسان صندوق احیاء
  • سومین روز نمایشگاه بین المللی گردشگری؛ غرفه صندوق احیاء میزبان رویدادهای فرهنگی
  • سومین روز نمایشگاه بین المللی گردشگری؛ با بهره برداران بناهای تاریخی صندوق احیاء