مونسان در دیدار با اعضای انجمن صنفی دفاتر خدمات گردشگری:
حضور در نمایشگا‌ه‌های گردشگری باید هدفمند و منظم باشد/ سهم 20درصدی سازمان میراث‌فرهنگی از قانون حمایت از اشتغال روستایی