امروز دوشنبه 2 مهر 1397      


بهره بردار مجموعه خانه های تاریخی ابرکوه یزد، تأکید کرد:
هفته فرهنگی ابرکوه فرصتی ارزنده برای یادآوری ظرفیت بناهای تاریخی این شهر