امروز دوشنبه 28 آبان 1397      


جانفشان در نشست چشم انداز احیاء در آینده توسعه شهری، تصریح کرد:
 توسعه انسان محور راهکاری برای اقدامات پایدار در عرصه بناهای تاریخی