امروز شنبه 5 خرداد 1397      مدیر سرمایه گذاری صندوق احیاء، تصریح کرد:
 احیاء بناهای تاریخی در روستاها عاملی برای توسعه فعالیت های اقتصادی و فرهنگی کشور