امروز چهارشنبه 30 مهر 1399      


توسط صندوق احیاء انجام می شود:
 اعطای تسهیلات 4 تا 6 درصدی برای احیاء بناهای تاریخی روستایی