امروز سه شنبه 19 فروردين 1399      


در بازدید مدیرعامل صندوق احیاء از غرفه معاونت صنایع دستی عنوان شد :
نقش حمایتی صندوق احیاء از هنرمندان صنایع دستی ارتقاء خواهد یافت
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10