امروز يکشنبه 27 اسفند 1396      


مدیر سرمایه گذاری صندوق احیاء، تصریح کرد:
 احیاء بناهای تاریخی در روستاها عاملی برای توسعه فعالیت های اقتصادی و فرهنگی کشور
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  • علی اصغر مونسان*
    تهران، میزبان گردشگری ایران و جهان

    سال ۲۰۱۷ در حالی از سوی سازمان ملل متحد «گردشگری پایدار، ابزار توسعه» نام گرفته بود که صنعت گردشگری همچنان به رشد خود ادامه داد....