امروز پنجشنبه 27 دی 1397      


طالبیان در نشست احیای بناهای تاریخی در ایران؛ فرصت ها و چالش های پیشرو مطرح کرد:
افزایش مشارکت های مردمی در پروژه های مرمتی نمایانگر اقبال عمومی به میراث ملی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10