سانچز با تأکید بر اثربخشی احیاء بناهای تاریخی در توسعه زیرساخت های گردشگری:
 نقش گردشگری در اسپانیا، همانند نقش نفت در ایران است
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10