امروز پنجشنبه 2 بهمن 1399      


مدیرعامل صندوق توسعه در نشست با دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو:
راه حفاظت از ابنیه تاریخی واگذاری احیاء به مردم و نظارت صحیح بر آن است
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10