امروز سه شنبه 27 شهريور 1397      


جانفشان در نشست چشم انداز احیاء در آینده توسعه شهری، تصریح کرد:
 توسعه انسان محور راهکاری برای اقدامات پایدار در عرصه بناهای تاریخی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10