عضو هیات علمی دانشکده گردشگری سمنان
در تکالیف برنامه ششم برای نهادهای مختلف نباید مجموعه های تخصصی مانند صندوق احیاء به حاشیه بروند
عضو هیات علمی دانشکده گردشگری سمنان گفت: تکالیف برنامه ششم توسعه برای دستگاه های مختلف در صنعت گردشگری باید با تعریف درست و تخصصی روابط بین این دستگاه ها در قوانین عادی و سیاست گذاری های عمومی تقویت شده و مسیر منطقی خود را پیدا کند.

محمد نجارزاده در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی صندوق احیاء (صابتا) گفت: برنامه ششم توسعه تا اینجای کار موارد امیدوار کننده ای برای صنعت گردشگری و خصوصا احیاء بناهای تاریخی داشته و به نظر می رسد در مجموعه حاکمیت هم اهمیت و ظرفیت احیاء بناها و بافت های تاریخی به درستی درک شده باشد.

وی افزود: در کنار درک ضرورت این دست اقدامات باید اشاره کرد که درک ضرورت های اجرایی این مصوبات هم یک امر الزامی است و در تعریف تکالیف برای نهادها، وزارتخانه ها و سازمان های مختلف باید تا حد امکان در تداخل مسئولیت های اجرایی پرهیز شود.

این مدرس دانشگاه ادامه داد: تعیین تکلیف برای نهادهای مختلف و مکلف کردن آنها به فعالیت در حوزه احیاء بناهای تاریخی اتفاق مبارکی است، به شرطی که نهادهای تخصصی و اصلی این حوزه مانند صندوق احیاء در زمینه احیاء بناها و بافت های تاریخی به حاشیه رانده نشوند.

نجارزاده تاکید کرد: رنج مهم صنعت گردشگری ما خصوصا در بخش زیر ساختی و ساماندهی جاذبه های گردشگری که بناهای تاریخی یکی از مهمترین آنها هستند این بود که تداخل مسئولیت ها و وظایف در مواردی ساختارها و نهادهای تخصصی را از کار می اندازد و یا با مشکلات اداری جدی مواجه می کند که این مشکلات نهایتا به سرمایه گذاران منتقل می شوند و روند جذب سرمایه را کند می کنند.

وی همچنین گفت: تکالیف برنامه ششم توسعه برای دستگاه های مختلف در صنعت گردشگری باید با تعریف درست و تخصصی روابط بین این دستگاه ها در قوانین عادی و سیاست گذاری های عمومی تقویت شده و مسیر منطقی خود را پیدا کند.


1395/10/22

کلید واژه:صابتا، صندو ق احیاء ، مدرس، دانشگاه