امروز شنبه 5 خرداد 1397      
در کمیسیون مزایده های صندوق احیاء انجام شد:
بازگشایی پاکت های «الف و ب» متقاضیان قلعه میرغلام هاشمی و خانه آقاجان نسب
پاکت های «الف و ب»متقاضیان شرکت در مزایده بناهای تاریخی قلعه میرغلام هاشمی ایلام و خانه آقاجان نسب بابل استان مازندران باز شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صابتا، صندوق احیاء در ادامه برگزاری مزایده بناهای تاریخی برای واگذاری به بهره برداران بخش خصوصی و از میان مزایده های تمدید شده این صندوق، پاکت های «الف و ب» متقاضیان بناهای قلعه میرغلام هاشمی ایلام و خانه آقاجان نسب بابل استان مازندران، امروز 21/3/96 در جلسه کمیسیون مزایده های صندوق احیاء باز شد.


1396/3/21

کلید واژه: