امروز دوشنبه 26 آذر 1397      
شرط اثربخشي مشاركت خصوصي ها در احياي بنا هاي تاريخي
يک استاد دانشگاه گفت: «مشارکت بخش خصوصي در احياي بناهاي تاريخي اقدامي اثربخش است که اثربخشي آن تابع نظارت جامع توسط نهادهاي متولي و رعايت دقيق ضوابط و مقررات خواهد بود.»

هوشنگ ضيايي در گفت وگو با «صابتا» افزود: «هرگونه هزينه کرد براي مرمت و بازسازي بناهاي تاريخي، هزينه نيست بلکه سرمايه گذاري هدفمند است.» به گفته اين عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي، اينکه دولت بتواند بخشي از بودجه خود را به مرمت بناهاي تاريخي اختصاص دهد، امر مطلوبي است اما به دليل محدوديت اعتبارات، امکانات و نيروي انساني اين عمل امکانپذير نيست. وي با اشاره به نقش احياي بناهاي تاريخي در توسعه گردشگري و اشتغالزايي نيز تصريح کرد: «در احيا و مرمت بناهاي تاريخي از همان ابتدا تا مراحل پاياني و زمان بهره برداري، مشاغل مستقيم و غيرمستقيم بسياري ايجاد مي شوند که اين امر به پويايي هرچه بيشتر جامعه کمک شايان توجهي خواهد کرد.»1396/3/29

کلید واژه: