امروز سه شنبه 29 خرداد 1397      
مدیر کل میراث فرهنگی استان خراسان رضوی:
بناهای تاریخی شناسنامه کشور ها و شهرها، محسوب می شوند
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی، گفت: بناهای تاریخی شناسنامه هر کشور و شهری محسوب می شوند و مرمت این اماکن و باززنده سازی آن ها در بسیاری از هزینه ها صرفه جویی می کند.

محمدرحیم رهنما در گفت و گو با پایگاه اطاع رسانی صابتا، افزود: بناهای تاریخی شناسنامه هر کشور و شهری محسوب می شوند و اگرچه قاعده زمانی تعریف این ابنیه ازکشوری به کشور دیگر متفاوت است اما هر گونه دخل و تصرف درآن ها تابع یکسری ضوابط و الزامات است.

وی، تصریح کرد: بناهای تاریخی فارغ از ویژگی هایی نظری بزرگی و کوچکی و مسایلی از این دست، باید حفظ شوند و مرمت این اماکن و باززنده سازی آن ها در بسیاری از هزینه ها صرفه جویی می کند.

این عضو جامعه دانشگاهی کشور، با اشاره به تاریخچه حفظ بافت های تاریخی در کشور هایی نظیر آلمان و فرانسه، ادامه داد: بسیاری از کشور های اروپایی بعد از سال های 1960 و پس از خرابی های ناشی از جنگ اقدام به احیاء و باز زنده سازی، بافت ها و بناهای تاریخی خودمنطبق با همان الگوهایی که داشتند با کاربری های تجاری، مسکونی و اداری و نظایر آن کردند.

رهنما، با تأکید بر اینکه بافت های تاریخی را نباید حذف بلکه باید حفظ کرد، افزود: این اقدامات باعث ایجاد زیبایی در مناظر شهری می شوند و افرادی که در این اماکن حضور دارند خود را در فضایی تاریخی احساس می کنند و روح زندگی در این بافت ها جریان می یابد.1396/6/20

کلید واژه: