امروز شنبه 3 فروردين 1398      
در کمیسیون مزایده های صندوق احیاء، انجام شد:
گشایش پاکت های «الف و ب» آخرین بناهای به مزایده گذاشته شده صندوق احیاء/ شرکت 9 سرمایه گذار در مزایده کاخ چایخوران مازندران
کمیسیون مزایده های صندوق احیاء بناهای تاریخی و فرهنگی پیش از ظهر امروز به منظور بررسی پاکت های «الف و ب» 12 بنای تاریخی به مزایده گذاشته شده این صندوق تشکیل جلسه داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صابتا، در این جلسه پاکتهای «الف و ب» ارسالی شرکت کنندگان مزایده حمام ابراهیم آباد اردبیل، خانه فاطمی نایین استان اصفهان، خانه بخردی اصفهان، خانه تدین سمنان، کاخ چایخوران چالوس استان مازندران،خانه منوچهری آمل استان مازندران و خانه افشاریان شیراز استان فارس توسط کمیسیون مزایده مورد قبول قرار گرفت.

از نکات قابل توجه بازگشایی پاکت های «الف و ب» این دوره از مزایده های صندوق احیاء می توان به شرکت 9 سرمایه گذار در مزایده کاخ چایخوران نام برد.

حمام ابراهیم آباد اردبیل با کاربری فرهنگی و پذیرایی به مزایده گذاشته شده و هزینه مرمت آن 600 میلیون تومان است. مدت زمان مرمت این بنا 3 ماه بوده و قرار داد آن 14 سال تعیین شده است.

خانه فاطمینایین دیگر بنای به مزایده گذاشته شده در استان اصفهان است که کاربری فرهنگی، اقامتی و پذیرایی برای آن تعیین شده، مدت قرارداد برای این بنا 24 سال،مبلغ مرمت آن دو میلیارد و پانصد میلیون تومان و مدت زمان مرمت آن 31 ماه اعلام شده است.

خانه بخردی شهر اصفهان این استان با کاربری تعیین شده فرهنگی، اقامتی و پذیرایی دیگر بنایی بود که پاکت شرکت کننده در مزایده آن در جلسه کمیسیون مزایده های صندوق احیاء باز شد، بنایی که مبلغ مرمت آن سه میلیارد و صد میلیون تومان تعیین شده،مدت زمان مرمت آن 18 ماه خواهد بود و مدت قرارداد آن 14 سال است.

کاربری فرهنگی، خدماتی، اقامتی و پذیرایی کاربری است که برای خانه تدین سمنان دیگر بنایی که امروز مزایده آن گشوده شد، تعیین شده است، مبلغ مرمت این بنا 400 میلیون تومان و مدت زمان مرمت آن 6 ماه تعیین شده است. همچنین مدت قرار داد این بنا 14 سال اعلام شده است.

کاخ چایخوران چالوس استان مازندرانبا کاربری پیشنهادی فرهنگی، اقامتی و پذیرایی، بنایی که بیشترین استقبال سرمایه گذاران از آن شده، بنایی با هزینه مرمت 400 میلیون تومان و مدت زمان مرمت 6 ماهه است که قرار داد آن 11 ساله اعلام خواهد بود.

خانه منوچهری آمل این استان نیزبا کاربری فرهنگی، اقامتی و پذیرایی 270 میلیون تومان هزینه مرمت دارد، مدت زمان مرمت آن 6 ماه تعیین شده و 11 سال مدت قرار داد آن است.

 

خانه افشاریان شیراز استان فارس نیز با هزینه مرمت 700 میلیون تومان، 12 ماه زمان برای مرمت نیاز دارد و قرارداد آن 15 سال اعلام شده است.1396/11/29

کلید واژه: