امروز شنبه 3 فروردين 1398      
با اعلام نام برندگان نهایی:
مزایده 5 بنای تاریخی صندوق احیاء به ایستگاه پایانی رسید
مزایده 5 بنای تاریخی ، با مشخص شدن برندگان نهایی در کمیسیون مزایده های صندوق احیاء بناهای تاریخی، به ایستگاه پایانی رسید.

به گزارش صابتا، با باز شدن پاکت «ج» مزایده 5 بنای تاریخی، فرهاد فلاحی توانست با پیشنهاد خود برنده مزایده حمام ابراهیم آباد اردبیل با کاربری فرهنگی و پذیرایی شود.

بر همین اساس شرکت عقیق سازه گستر نیز موفق شد با قیمت های پیشنهادی خود پیروز مزایده خانه تدین سمنان با کاربری فرهنگی، اقامتی و پذیرایی باشد.

در دیگر موارد، حسام الدین سادات تهرانی توانست به عنوان برنده مزایده خانه فاطمی نایین اصفهان با کاربری فرهنگی، اقامتی و پذیرایی و اصغر کسنوی یزدی نیز برنده مزايده کاخ چایخوران با کاربری فرهنگی، پذیرایی و گردشگری معرفی شود و مزایده خانه منوچهری با کاربری فرهنگی، اقامتی و پذیرایی نیز با اعلام شرکت باروگستر پارس به نام برنده به ایستگاه پایانی رسید.1396/12/12

کلید واژه: