امروز دوشنبه 5 خرداد 1399      
برندگان مزایده دو بنای تاریخی کشور مشخص شدند
با بازگشایی پاکت های (ج) مزایده دو بنای تاریخی باغ پهلوانپور(سوئیت های جدید الاحداث) مهریز و حجت آباد وزیر اشکذر استان یزد، برندگان این مزایده ها مشخص شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صابتا، بر این اساس شرکت توسعه و عمران مهریز به عنوان برنده مزایده« باغ پهلوانپور(سوئیت های جدید الاحداث)» مهریز یزد، احمد براتی دهقی به عنوان برنده مزایده واگذاری « حجت آباد وزیر » اشکذر یزد معرفی شدند .

کاربری باغ پهلوانپور(سوئیت های جدید الاحداث) فرهنگی- اقامتی- پذیرایی و کاربری عمارت حجت آباد وزیر خدماتی رفاهی بین راهی تعیین شده است.

برندگان مزایده بعد از طی مراحل قانونی و تائید صلاحیت فنی می توانند بناهای تاریخی یاد شده را برای شروع عملیات مرمت و احیا در اختیار بگیرند.1397/10/16

کلید واژه:مزایده صندوق احیاء