امروز پنجشنبه 23 مرداد 1399      
هادی میرزائی، خبر داد:
تصویب اساسنامه صندوق توسعه صنایع دستی در هیأت دولت
مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی، گفت: دولت به موجب قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی و به منظور تسهیل و تسریع در ساماندهی فعالیت‌های هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی و فرش دستباف، اساسنامه صندوق توسعه را به تصویب رساند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صابتا، هادی میرزائی، ضمن قدردانی از اهتمام ویژه رئیس جمهور محترم، وزیر محترم میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و دیگر اعضای محترم هیأت دولت در تصویب اساسنامه صندوق یادشده، افزود: به منظور حمایت، توسعه و ترویج صنایع دستی و تشویق و تکریم هنرمندان، پیشکسوتان و فعالان بخش صنایع دستی و فرش دستباف و تعیین و اعطای مجوز کاربری و بهره برداری از کلیه بنا‌های تاریخی و فرهنگی قابل احیا، صندوق توسعه که دارای شخصیت حقوقی مستقل و به عنوان مؤسسه‌ای غیرانتفاعی وابسته به وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می­باشد، طبق مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط فعالیت می‌کند .

رئیس هیأت مدیره صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی، خاطر نشان کرد: دریافت هرگونه تسهیلات و جلب مشارکت حسب مورد از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز داخلی و خارجی، مشارکت مالی با اشخاص حقیقی و حقوقی برای احیا و سرمایه گذاری در مراحل تولید و تجارت صنایع دستی، فرش دستباف و احیا بنا‌های تاریخی و فرهنگی، بهره مندی از ظرفیت بخش غیردولتی از جمله برون سپاری در راستای انجام وظایف صندوق، و همکاری با نهاد‌های تخصصی داخلی و خارجی مرتبط با حوزه فعالیت‌های صندوق و استفاده متقابل از تجارب و منابع مالی و فنی آن‌ها از جمله وظایف و اختیارات این موسسه است .

مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی، در پایان یادآور شد: در این راستا ضرورت دارد آیین نامه و دستور العمل مرمت و احیاء و بهره برداری از بناها، اماکن و بافت های تاریخی و فرهنگی، آیین نامه اجرائی قانون حمایت از هنرمندان استاد کاران و فعالان صنایع دستی وفق قانون حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی ـ فرهنگی، قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی، بند ز ماده 114 قانون برنامه چهارم توسعه و سایر قوانین مربوطه توسط مراجع ذی ربط به تصویب برسد.

 1399/2/20

کلید واژه:صندوق توسعه، هادی میرزائی، هیأت دولت