امروز شنبه 5 مهر 1399      
صندوق احیاء، شرایط شناخت دقیق از بناهای تاریخی را برای کارشناسان رسمی فراهم ساخته است
یک کارشناس رسمی دادگستری، از اقدامات صندوق احیاء برای ایجاد شناخت دقیق کارشناسان رسمی از بناهای تاریخی قدردانی کرد و این امر را نویدبخش تحقق اهداف موفقیت آمیز در زمینه احیاء و مرمت بناهای تاریخی خواند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صابتا، گلجهان ساروی کارشناس رسمی دادگستری با بیان اینکه دقت نظر مسئولان صندوق احیاء در ایجاد بستر کارشناسی و تخصصی برای مزایده‌ها پیش رو این موسسه، قابل قدردانی است، افزود: صندوق احیاء شرایط شناخت دقیق از بناهای صندوق را به‌وسیله بازدیدهای کارشناسان رسمی از ابنیه تاریخی و همچنین مطالعات و مستندنگاری های قابل اتکا، فراهم ساخته است.
این کارشناس رسمی دادگستری در رشته جهانگردی تصریح کرد: فعالیت های انجام شده در دوره جدید مدیریت صندوق، نوید بخش تحقق اهداف موفقیت آمیز در زمینه احیاء و مرمت بناهای تاریخی است.
وی، با بیان اینکه باززنده سازی ابنیه تاریخی مقوله مهمی در توسعه ایرانگردی و جهانگردی است، ادامه داد: ارزیابی های انجام شده منتج به تعیین کاربری‌های متناسب با شأن و اصالت بنا شده است و در این مسیر مواردی نظیر چیدمان داخلی بناهای تاریخی نیز بادقت نظر بررسی خواهد شد.

1399/6/1

کلید واژه:کارشناس دادگستری، صندوق احیاء، مزایده، جهانگردی، ابنیه تاریخی