امروز سه شنبه 11 آذر 1399      
بخش مهمی از سرمایه های انسانی برای خدمت به اهداف بناهای تاریخی بسیج شده است
یک کارشناس رسمی دادگستری گفت: هم اکنون در صندوق توسعه بخش مهمی از سرمایه های انسانی و افراد خبره برای ارائه خدمت به اهداف احیاء بناهای تاریخی بسیج شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صابتا، علیرضا معادی با تأکید بر اینکه مزایده 92 بنای تاریخی یکی از نقاط عطف کارنامه صندوق احیاء از گذشته تاکنون است، افزود: در سفرهای مختلفی که به منظور بازدید از بناهای تاریخی انجام شده است، تجربه همکاری با کارشناسان مبرز و برجسته صندوق شکل گرفته و این تجارب هم اکنون بخش مهمی از سرمایه های انسانی و افراد خبره را برای ارائه خدمت به اهداف صندوق احیاء بسیج کرده است.

وی، خاطرنشان کرد: کارشناسی بناهای تاریخی بر مبنای خدمت صادقانه و فعالیت مبتنی بر تخصص و تعهد انجام می‌شود.

معادی با اشاره به اینکه رویکرد مسئولان صندوق احیاء، سبب توسعه اقدامات تخصصی در حوزه باززنده سازی ابنیه تاریخی شده است، افزود: ثبت و ارائه بازخورد فعالیت ها به کارشناسان رسمی از جمله مواردی است که می تواند در اقدامات انجام شده، تأثیرات مطلوبی را بگذارد.1399/6/1

کلید واژه:صندو ق احیا، ابنیه تاریخی، باززنده سازی