خانه محسنی بهبهان میزبان جشنواره نان، سومین جشنواره فرهنگی صندوق احیاء