مدیرعامل صندوق احیاء و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی با همراهی مدیر سرمایه گذاری و رییس روابط عمومی صندوق احیاء، از خانه مستوفی، سازه های آبی، خانه مرعشی، خانه امین زاده، قلعه سلاسل شوشتر و خانه قصابی شوشتر بازدید کرد