سر پرست صندوق احیاء بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی ، در جریان بازدید از اماکن تاریخی صندوق احیاء در استان اصفهان با همراهی مدیرسرمایه گذاری و فنی این صندوق از خانه شیران و خانه فاطمی بازدید کرد.