سرپرست صندوق احیاء بناهای تاریخی و فرهنگی از حمام سالار بنای واگذار شده این صندوق، چلبی اوغلو ، گنبد سلطانیه و موزه باستان شناسی استان زنجان بازدید کرد.