مدیرعامل صندوق توسعه، از باشگاه خبرنگاران جوان بازدید و با مدیر آن دیدار کرد.