مهندس هادی میرزایی، مدیرعامل صندوق توسعه، در محل عمارت مسعودیه با ایرج جمشیدی، مدیرمسئول روزنامه آسیا دیدار و گفتگو کرد.