بازدید از استان مرکزی از حمام تاریخی مأمونیه، کاروانسرای ورده و کاروانسرای آوه، قلعه بهادری، کاروانسرای مشهد میقان، خانه حسن پور، خانه امام و قلعه سالار محتشم