17 مرداد، روز خبرنگار، بهانه ای است برای پاسداشت خدمت رسانان عرصه رسانه