امروز سه شنبه 1 آبان 1397      


در خانه هنرمندان ایران با هماهنگی صندوق احیاء و سفارت استرالیا برگزار شد:
نمایش 15 اثر برتر جشنواره عکس بناهای تاریخی ایران؛ احیاء همزمان با نمایشگاه پنجاهمین سالگرد روابط ایران و استرالیا
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10